Skip to content

”Överlag bra” - men för tidigt säga om sjukvårdens nya klagomålssystem förebygger vårdskador

Foto: Vilhelm Stokstad/TT

Ett nytt klagomålssystem har sedan januari gällt inom hälso- och sjukvården. Det nya systemet följs nu upp av Statskontoret på uppdrag av regeringen och delredovisas i en ny rapport och promemoria.

 

Enligt det nya klagomålssystemet ska Inspektionen för vård och omsorg (IVO) bedriva mer "riskbaserad" tillsyn som utgår från patienternas erfarenheter.

Genom det nya systemet ska patienter också få snabbare svar på sina klagomål och vårdgivare ska kunna förebygga vårdskador tidigare. Syftet är att de nya bestämmelserna ska bidra till en mer "ändamålsenlig hantering av patientklagomål" mot hälso- och sjukvården. 

Överlag bra
I rapporten framgår att Statskontoret bedömer att vårdgivare, patientnämnder och IVO överlag har infört det nya klagomålssystemet på ett bra sätt. 

Det är dock ännu för tidigt att säga vilka effekter de nya bestämmelserna kommer att få för förutsättningarna att förebygga vårdskador eller för IVO:s tillsyn, enligt Statskontoret.

Statskontoret rekommenderar IVO att ta fram en tidsplan för när resurser ska tillföras den riskbaserade tillsynen och att IVO ska utvärdera om informationen om klagomålssystemet är samstämmig och tillräckligt tydlig.

Patienter utanför patientnämndens
I promemorian redovisar Statskontoret hur de grupper av patienter som inte omfattas av patientnämndernas verksamhet ska kunna få stöd då de vill framföra klagomål. 

Bland annat föreslår Statskontoret att det ska vara obligatoriskt för vårdgivare inom tandvården att ha tillgång till ett godtagbart klagomålssystem.

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 


  • Paulina Stén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt