Skip to content

HD: Företag har ingen rätt till domstolsprövning - trots att KKV kopierade handlingar utan tillstånd

Foto: Jessica Gow/TT

I samband med en platsundersökning kopierade Konkurrensverket handlingar - trots att företagen som utsattes motsatte sig det. Företagen överklagade men har nu fått sitt överklagande avvisat i samtliga instanser, inklusive Högsta domstolen.

 

Konkurrensverket "speglade" elektroniskt lagrad information och tog med företagens samtycke med sig informationen till verkets lokaler och genomförde en sökning efter relevanta handlingar.

Överklagade till domstol
Konkurrensverket meddelade företagen vilka handlingar man hade för avsikt att kopiera vilket ledde till att företagen motsatte sig kopiering av vissa handlingar. 

Trots detta tog Konkurrensverket beslutet att kopiera de handlingar man ansåg var relevanta och lade dessa i akten i utredningsärendet.

Företagen överklagade till Patent- och marknadsdomstolen och gjorde gällande att konkurrenslagens bestämmelser om överklagande - som inte medger att ett beslut om kopiering överklagas - strider mot rätten till privat- och familjeliv, rätten till domstolsprövning och rätten till ett effektivt rättsmedel enligt Europakonventionen och EU:s stadga.

Avvisades i samtliga instanser
Såväl Patent- och marknadsdomstolen som Patent- och marknadsöverdomstolen avvisade dock företagens överklagande.

Båda domstolarna slog fast att, i de fall ett företag motsätter sig kopiering, måste Konkurrensverket begära handräckning av Kronofogdemyndigheten och eftersom den myndighetens beslut kan överklagas till domstol uppfyller det svenska regelverket kraven i Europakonventionen och EU:s stadga.

Högsta domstolen gjorde samma bedömning och fastslår att om Konkurrensverket inte följer den ordning som framgår av konkurrenslagstiftningen kan det innebära att företagets rätt till domstolsprövning har blivit kränkt.

Detta kan dock, enligt HD, inte medföra att det skapas en särskild överklaganderätt i det enskilda fallet och att rätten till ett effektivt rättsmedel i en sådan situation får tillgodoses på annat sätt.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 


  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt