Skip to content

HD begär svar från EU-domstolen - kan bolag "köpa sig" fri från domstolsprövning av diskriminering?

EU-domstolen ska svara på om flygbolaget kan "köpa" sig fri från att domstolen prövar anklagelsen om diskriminering i sak. Foto: Peter Hoelstad/TT och Johan Nilsson/TT

När Diskrimineringsombudsmannen stämde flygbolaget svarade bolaget med att betala det begärda skadeståndet men inte erkänna diskriminering. Varken tingsrätten eller hovrätten ansåg sig därför inte kunna prövas DO:s anklagelse om diskriminering i sak. Högsta domstolen har nu begärt att EU-domstolen ska svara på om detta strider mot EU-rätten.

 

Diskrimineringsombudsmannen stämde flygbolaget Braathens Regional Aviation AB, BRA, vid Stockholms tingsrätt och hävdade att en av bolagets passagerare hade blivit utsatt för diskriminering.

Orsaken var att  en väktare - efter beslut från flygplanets kapten - hade beordrat resenären att lämna sin plats strax innan flyget avgick för att genomgå en extra säkerhetskontroll, någonting som tog så pass lång tid att planet hann lyfta utan honom.

Extra säkerhetskontroll
Det var bara mannen och en annan passagerare ombord som hade ett liknande utseende som hade ombetts att lämna planet och enligt mannen hade han valt ut för den extra säkerhetskontrollen endast på grund av just sitt utseende och sin etniska tillhörighet.

I samband med rättegången pekade DO på att bolaget hade "sammankopplat X (mannen) med en främmande arabisk/muslimsk passagerare och han har därför tvingats genomgå en extra säkerhetskontroll". Flygbolaget hade därmed "missgynnat X genom att behandla honom sämre än andra passagerare behandlas eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation".

10 000 i diskrimineringsersättning
Enligt DO handlade det därför om direkt diskriminering och DO begärde att Braathens skulle ersätta mannen med 10 000 kronor.

Bolaget nekade till att det handlade om diskriminering men var villigt att betala 10 000 kronor till mannen som en ren "goodwillersättning". Bolaget begärde också att tingsrätten skulle meddela dom enligt detta utan att pröva om det verkligen hade handlat om diskriminering.

DO, å sin sida, begärde dock att tingsrätten skulle pröva diskrimineringsfrågan i sak.

EU-stadgan och Europakonventionen
I andra hand begärde DO att tingsrätten skulle tillåta ett så kallat fastställelseyrkande om skadeståndsskyldigheten "i och för sig", alternativt ett yrkande om att fastställa "diskrimineringen som sådan" – yrkanden som grundade sig på EU:s rättighetsstadga och Europakonventionen.

Tingsrätten konstaterade att det rörde sig om ett helt och hållet så kallat dispositivt tvistemål - alltså ett tvistemål där det är parterna som sätter ramarna för processen - och att domstolen därför fick meddela dom utan att i sak pröva frågan i och med att flygbolaget hade gått med på att betala det begärda beloppet.

Sade nej till prövning i sak
Tingsrätten avvisade därmed DO:s begäran utan att pröva frågan om diskriminering i sak. Tingsrätten skrev:

"Ett effektivt rättsmedel har tillhandahållits genom att X via DO inför domstol kunnat kräva gottgörelse".

Tingsrätten avslog samtidigt en begäran om att inhämta ett så kallat förhandsavgörande från EU-domstolen.

"Kärnan till effektivt rättsmedel"
DO överklagade till Svea hovrätt som instämde i tingsrättens bedömning. Även hovrätten avslog därmed DO:s begäran om att inhämta ett förhandsavgörande från EU-domstolen.

DO överklagade till Högsta domstolen och hävdade att hovrätten hade "underlåtit att beakta att kärnan i rätten till ett effektivt rättsmedel är möjligheten att på rättslig väg få en påstådd rättighetskränkning konstaterad".

"Strategiskt medgivande"
Enligt DO har det "i praktiken" varit omöjligt för mannen att får "rätt till ett effektivt rättsmedel". Genom sitt beslut hade hovrätten öppnat upp för svarande som nu "på ett enkelt sätt" kunnat undgå "det för sanktionen nödvändiga momentet att beloppet kopplas till en erkänd eller konstaterad överträdelse".

DO skrev i sitt överklagande:

"Hovrättens beslut innebär att det i svensk rätt saknas en reell och effektiv möjlighet att överklaga domar där enskildas rätt till prövning av rättighetskränkningar har utsläckts genom strategiska medgivanden från svarandens sida."

"Reparativa och preventiva syften"
DO hänvisade till både praxis och uttalanden i den juridiska litteraturen och hävdade att det handlade om en kränkning av rätten till ett effektivt rättsmedel och att Högsta domstolen därför borde pröva fallet.

Enligt DO behövdes det ett vägledande avgörande eftersom tingsrättens och hovrättens avgöranden annars riskerade att legitimera överträdelser och kränkningar och underminera de "reparativa och preventiva syften" som de facto låg bakom reglerna om diskrimineringsersättning.

Enligt DO hade hovrätten hade frångått tydliga instruktioner från EU-domstolen när det gäller möjligheten till sakprövning. DO ansåg även att det fanns anledning för HD att - inom ramen för en begäran om förhandsavgörande - ställa ett antal tolkningsfrågor till EU-domstolen. HD beslutade i juni 2018 att meddela prövningstillstånd.

HD begär förhandsavgörande
HD går nu också på DO:s linje när det gäller att begära ett förhandsavgörande från EU-domstolen. HD skriver:

"Måste en medlemsstat i ett mål om överträdelse av ett förbud som föreskrivs i direktiv 2000/43/EG där den utsatte begär diskrimineringsersättning alltid pröva om diskriminering har skett – och i förekommande fall konstatera att så har skett – om detta begärs av den utsatte för att kravet i artikel 15 om effektiva, proportionerliga och avskräckande sanktioner ska anses vara uppfyllt?"

EU-domstolen ska alltså svara på om domstolarna har varit skyldiga att pröva om någon diskriminering har förekommit - trots att flygbolaget har medgett att betala det belopp som DO krävt i diskrimineringsersättning.

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 

 

 

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt